^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Procedury bezpieczeństwa

 

Procedury bezpieczeństwa
w Samorządowym Przedszkolu im. W. Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.

 

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 25.08.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Statutu Przedszkola i Zarządzenia Dyrektora Przedszkola.

 

I. Organizacja opieki w placówce:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.
 3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 4. Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 6. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 7. Poszczególne grupy dzieci w miarę możliwości organizacyjnych nie stykają się ze sobą.
 8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 9. W pokoju nauczycielskim może przebywać 1 osoba.
 10. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 m, posiadać osłonę ust i nosa.
 12. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni, z zachowaniem zasady – 2 rodziców z dziećmi z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
 13. Po wejściu do budynku obowiązkowo dezynfekują ręce.
 14. Z szatni odbiera dziecko wyznaczony pracownik przedszkola.
 15. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko, co sygnalizuje dzwonkiem i oczekuje w szatni na przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola.
 16. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 17. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 19. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczamy do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 20. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka numery tel. do rodziców ma nauczyciel opiekujący się daną grupą.
 21. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego przy sobie.
 22. Przedszkole posiada termometry bezdotykowe. W przypadku, gdy pomiaru temperatury dokonuje się w różnych grupach termometr jest każdorazowo dezynfekowany.
 23. Opiekun grupy dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku zaobserwowania niepokojących go objawów.
 24. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika z zachowaniem min. 2 m odległości.
 25. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy zachowaniu zmianowości grup. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 1. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, , w tym blatów w salach, klawiatury, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem( do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).
 7. Na bieżąco są dezynfekowane toalety.

 

III. Posiłki

 1. Dzieci korzystają z wody pitnej w salach pod nadzorem opiekuna.
 2. Dostawcy artykułów spożywczych zostawiają towar w wyznaczonym miejscu.
 3. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzamy zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki higieny osobistej, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 4. Przygotowane posiłki odbiera z kuchni woźna oddziałowa z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki, dystans społeczny) i dostarcza do poszczególnych grup.

 

Postępowanie
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka
w Samorządowym  Przedszkolu im. W. Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym.

 1. Woźna oddziałowa przeprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia tzn. izolatorium.
 2. Nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Osoba przeprowadzająca dziecko do izolatorium zabezpiecza się w przyłbicę, maseczkę i rękawiczki.
 4. Osoba przebywająca z dzieckiem do czasu odebrania przez rodziców utrzymuje 2 m odległości od dziecka.
 5. W razie złego stanu dziecka nauczyciel lub dyrektor przedszkola (w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami dziecka ) dzwoni po pogotowie ratunkowe, tel. 999.

 

Procedura
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
u pracowników w Samorządowym  Przedszkolu im. W. Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym

 1. Do pracy w placówce przychodzą osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. W placówce wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer alarmowy 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni korona wirusem.
 4. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gov.pl lub http://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. W widocznych miejscach umieszczone są ważne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 9. Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia koronawirusem dyrektor placówki ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zobowiązuje te osoby do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach gis.gov.pl lub http://www.gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. W przypadku wszelkich wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Informacje COVID-19

 

Informacje dotyczące funkcjonowania
Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym
w czasie zagrożenia COVID-19:

 

 • Każda grupa przedszkolna będzie przebywała w miarę możliwości wyłącznie w swoich salach.
 • Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
 • Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów przez dzieci oraz rezygnujemy z mycia zębów w przedszkolu.
 • Podczas pobytu w przedszkolu dzieciom będzie mierzona temperatura.
 • Rodzice mają obowiązek zmierzenia dziecku temperatury przed wyjściem z domu.
 • Zobowiązujemy Rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi (gorączka, katar, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem). Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
 • Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci (maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).
 • Prosimy o wypełnienie upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola przez inne osoby.
 • Rodzice i opiekunowie powinni do minimum ograniczać czas przebywania w przedszkolu.
 • W miarę możliwości dziecko powinna przyprowadzać i odbierać ta sama osoba.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Przedszkolny plac zabaw jest dostępny tylko w czasie zajęć w grupach i tylko dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Wprowadzamy zakaz korzystania z placu zabaw po zajęciach tj. indywidualnie.
 • Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy (teatrzyki, festyny, imprezy rodzinne).
 • Placówka nasza wyposażona jest w podstawowe środki higieny, w tym płyny do dezynfekcji umieszczone w widocznych miejscach.
 • Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, dzwonka, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Sale, w których organizujemy zajęcia, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Będziemy zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 • Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.

 

 • Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
  Rodzice/opiekunowie:
 • - przychodzą do przedszkola z osłoną ust i nosa
 • - dezynfekują ręce
 • -wchodzą tylko do szatni i przebierają dziecko, w szatni może przebywać równocześnie 2 osoby dorosłe z dziećmi, z zachowaniem 2 metrowej odległości
 • - dziecko jest odbierane z szatni przez wyznaczonego pracownika przedszkola

 

 • Odbieranie dziecka z przedszkola
  Rodzice/opiekunowie:
 • - przychodzą do przedszkola z osłoną ust i nosa
 • - dezynfekują ręce
 • - oczekują w szatni na dziecko, które przyprowadzi pracownik przedszkola.

 

Drogi Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż nam istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. (gorączka, katar, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem).
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 • Pamiętaj, że jest to sytuacja wyjątkowa – czas, w którym musimy ograniczać ryzyko zarażenia wirusem.
  W trosce o zdrowie dzieci, kadry przedszkolnej i Państwa prosimy o przemyślane i odpowiedzialne decyzje dotyczące korzystania z opieki w naszej placówce !

 

Dorota Frydrych
Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Krościenku Wyżnym

 


 

Ważne telefony:

 

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Telefon: 13 431 51 90, 13 431 68 70, Fax: 13 431 68 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie

Telefon: 13 43 219 42, Fax: 13 43 219 45

Telefon dyżurny: 606 251 637 (po godzinie 15:05 i w dni wolne od pracy)

 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

TELEFON ALARMOWY 999 lub 112

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Telefon: 17 867 11 42, 17 867-11-49, Fax: 17 867-19-54

 

Samorządowe Przedszkole im. W. Chotomskiej w Krościenku Wyżnym

Telefon: 13 43 153-02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor mgr Dorota Frydrych

Tel. kom. 516 190 373

Informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 

Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Od 25 marca jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Taka forma zajęć prowadzona była również przez nauczycieli naszego przedszkola.

Wychowawcy kontaktowali się z rodzicami i dziećmi; przekazywali ważne informacje, udzielali wskazówek, porad, przesyłali propozycje ćwiczeń, zadań do wykonania, ciekawe artykuły. Ze względu na specyfikę pracy przedszkola realizacja zadań była możliwa tylko dzięki zaangażowaniu i pomocy Rodziców. Współpraca z rodzicami  pozwoliła nam zrealizować główne zadania i założenia podstawy programowej.
Zdalnie zrealizowano:

 • projekt edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Święto Flagi
 • projekt edukacyjny „ Moje Zdrowie Moja Siła Wielka Moc”
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Zaczytana Kwarantanna

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i zaangażowanie, za motywowanie dzieci do pracy,  za cierpliwość, wyrozumiałość, a także  wspieranie nauczycieli. Za to, że pomagaliście nam w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych, w przygotowaniach dzieci do konkursów i występów. Wiedzieliśmy, że zawsze możemy na Was liczyć.

Podziękowania składam również Radzie Rodziców – za zaangażowanie w działalność przedszkola, za bezinteresowną pomoc w realizacji zadań wynikających z planu pracy placówki czy kalendarza imprez przedszkolnych.

Słowa podziękowań kieruję także do nauczycieli przedszkola i pracowników niepedagogicznych - za rzetelną pracę i trud wkładany codziennie w wychowanie młodego człowieka. Za wspieranie rodziców, dzieci i siebie nawzajem w czasie pandemii, gdyż sytuacja, w której nagle się znaleźliśmy była nowa, stresująca i pełna niewiadomych.

Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych rozpoczęło się od 4 maja. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, których celem było zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek.

Te wytyczne musieliśmy spełnić, aby pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi.

Bardzo dziękuję pracownikom administracji i obsługi za profesjonalizm i odpowiedzialne podejście do wytycznych i norm sanitarnych. To m.in. Wasza praca pozwoliła zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i współpracownikom.

Podsumowując, pragnę podkreślić, że Wszyscy (cała społeczność Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym) włożyliśmy wiele wysiłku, aby bezpiecznie kontynuować edukację i wychowanie naszych dzieci.

Rok przedszkolny zakończyliśmy w niecodziennych okolicznościach, ale chwile spędzone razem będziemy długo pamiętać. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu i bez przeszkód będziemy podejmować nowe wyzwania, realizować zadania i spełniać marzenia.

Zwracam się jeszcze do dzieci, które zakończyły edukację przedszkolną.

Kochane dzieci, pożegnałyście się z przedszkolem i swoimi Paniami . Przed Wami beztroski czas wakacji. Życzę Wam, żeby dni spędzone w szkole były dla was dniami radosnymi, żebyście poznały wspaniałych kolegów i koleżanki. Żeby przed Wami szeroko otworzyła się księga świata, a sukcesy były radością dla Was i Waszych Rodziców.

Życzę wszystkim spokojnych, udanych wakacji.

Dorota Frydrych

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Krościenku Wyżnym

 

Pełna treść Informacji o działalności przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 dostępna jest tutaj - kliknij

 

Wyprawka na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Mamy nadzieję, że od 01.09. przedszkole będzie funkcjonować normalnie. Aktualnie nie mamy możliwości przeprowadzenia spotkania adaptacyjnego dla nowych przedszkolaków oraz spotkania dla rodziców.

Poniżej przedstawiamy prezentację, która ma na celu zrozumienie i pomoc w przetrwaniu pierwszych dni w przedszkolu.

Prosimy także o śledzenie naszej strony internetowej i profilu na FB, gdzie będziemy na bieżąco informować o sytuacji.

 

Wyprawka dla 3 latka

 • Wygodne pantofelki na zmianę
 • awaryjny zestaw ubranek (majtki, skarpetki, rajstopki, koszulka, spodnie)
 • piżamka lub koszulka do spania
 • poszwa na kołdrę, poduszeczka
 • szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek
 • chusteczki do nosa

Wyprawka dla 4-5 latka

 • Wygodne pantofelki na zmianę
 • awaryjny zestaw ubranek (majtki, skarpetki, rajstopki, koszulka, spodnie)
 • szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek
 • chusteczki do nosa
 • strój gimnastyczny, najlepiej w podpisanym worku (koszulka i spodenki)

 

BARDZO PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY PRZYNIESIONYCH DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

Nowe zasady funkcjonowania przedszkola

 

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania przedszkola.

W stosunku do poprzedniej wersji zmieniliśmy kilka punktów, aby zachować jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa

Akcje

Copyright © 2016. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Rights Reserved.